Jesteś tutaj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Podstawa Prawna

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

6) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

7) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dofinansowanie jest przyznawane w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie przysługuje.

Kwoty dofinansowania:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, dofinansowanie wypłaca się proporcjonalnie do okresu kształcenia),

 • 10.000,00 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,

 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 e. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.9).

Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Do wniosku należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem:

 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowania zawodowe,

 3. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu,

 5. kopie świadectwa pracy i umowy o pracę od poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik młodociany realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców lub w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie trwania przygotowania zawodowego,

 6. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 7. oświadczenie (w oryginale) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 8. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika

 

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel./fax. 12 386 22 02

Informacji w sprawie udziela: Karolina Chuchmacz

e-mail: coo@proszowice.pl, kchuchmacz@coo.proszowice.pl

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i tryb udzielenia odpowiedzi
-
art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
- art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Informacje dodatkowe
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.

Ponadto:
na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

 

 

Pliki do pobrania: