Jesteś tutaj

Pomoc materialna dla uczniów


 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice.

Rodzaje pomocy materialnej

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny.

Osoby mogące skorzystać
ze świadczenia

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
- przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Proszowice,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Procedura składania wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej może złożyć:

- rodzic,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Centrum Obsługi Oświaty, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, w terminie do 15 września (danego roku szkolnego).
Uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaja się w pierwszym, powszednim dniu lutego - składają wniosek do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca obowiązany jest wraz z wnioskiem złożyc zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu w tym miesiącu przyjmuje się dochód z miesiąca, w którym wniosek został złożony):
- wynagrodzenie z zakładu pracy (w wysokości netto),
- decyzja/zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej emerytury/renty ito.,
- zaświadczenie z MGOPS o pobieranych świadczeniach,
- kserokopia wysoku sądu zasądzającego alimenty,
- zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok,
- w przypadku prowadzenia działalnośco gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie z US o formie opodatkowania, dowód opłacenia zskładek w ZUS oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto w miesiącu sierpniu,
- oświadczenie o usyzkanym dochodzie z innych źródeł (np . praca dorywcza, zlecenie itp.)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć na oświadczeniu klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozliczenie stypendium szkolnego

Stypendium szkolne realizowane jest w formie pomocy rzeczowej - poprzez zakup i przekazanie (rodzicom/pełnoletniemu uczniowi) za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej lub jako refundację poniesionych kosztów związanych bezprośrednio z procesem edukacyjnym ucznia na podsatwie faktur/rachunków. Przedstawione dokumenty (faktury, rachunki) dotyczyć mają zakupów o charakterze edukacyjnym.

DOKUMENTY DO POBRANIA

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

oświadczenie o dochodach

katalog wydatków

klauzula informacyjna

regulamin udzielania pomocy materialnej

Jednostka odpowiedzialna

Centrum Obsługi Oświaty

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel.: 12 386 22 02

Informacji w sprawie udziela: Karolina Chuchmacz