Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach

Data publikacji strony internetowej: 03/2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03/2022

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • brak regionu strony,
 • redundancja linków w aktualnościach,
 • obraz jest podlinkowany do innej strony,
 • tekst linku oraz tytuł artykułu są takie same

Powody wyłączenia:

 • obecnie używane CMS nie pozwala na taką zmianę, prowadzone są prace nad dostosowaniem CMS. Nie powinno to znacząco wpływać na dostępność strony ponieważ język jest ustawiony prawidłowo.
 • Klikając w tytuł artykułu lub przycisk „Czytaj dalej” pod streszczeniem artykułu powoduje przekierowanie do tej samej treści. W naszej ocenie taka redundancja zwiększa ergonomię korzystania ze strony.
 • podlinkowane obrazy to np. logo BIP czy Dziennika Ustaw. Obrazy są opisane prawidłowo i prawidłowo linkowane.
 • link jest wykonany prawidłowo a zachowanie spójności nazw zwiększa czytelność strony.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skróty klawiaturowe – na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Chuchmacz email: kchuchmacz@coo.proszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 386 10 05 wew. 702. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, jako jednostki organizacyjnej Gminy Proszowice, znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice przy ul. 3 Maja 72. Zgodnie z deklaracją dostępności zamieszczoną na stronie internetowej www.proszowice.pl, budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • dziedzińcu przy Urzędzie znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku funkcjonuje winda, do obsługi której pomocy udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 12 386 10 05).
 • W budynku Urzędu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Przy schodach (wewnątrz i na zewnątrz) są zamontowane poręcze.