Jesteś tutaj

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej Gminę Proszowice

Wnioskodawca/adresat procedury

• osoby prawne, którymi są m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego,
• osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, ul. 3 Maja 72,32-100 Proszowice
osoba do kontaktu: Dyrektor COO – Marzena Migas
tel. (12) 3862202
adres e-mail: mmigas@coo.proszowice.pl

Podstawa prawna
Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.(Dz. U. z 2020., poz.910 z późn. zmianami)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1. określenie nazwy szkoły lub placówki,

2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkół ubiegających się o uprawnienia szkoły publicznej), lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy (w przypadku szkół bez uprawnień szkoły publicznej);

3. informację o siedzibie szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, oraz numer telefonu kontaktowego);

4. informację o miejscu prowadzenia  szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, oraz numer telefonu kontaktowego);

5. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

6. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

7. informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

8. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).

 Wzór wniosku oraz formularz – dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) znajduje się w pliku do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe i art. 102 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657) 

2. Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów).

3. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.

4. Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5. Pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół.

6. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych).

7. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoła lub placówka zostaje zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych znajduje się w plikach do pobrania.

Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji formularz - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.

Tok postępowania
Osoba zamierzająca prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową składa osobiście, lub za pośrednictwem poczty, do Centrum Obsługi Oświaty wymagane dokumenty.

Forma/sposób załatwienia
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Proszowice.

Przewidywany termin załatwienia
Wpis następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w Centrum Obsługi Oświaty. W przypadku braku danych lub załączników termin 30-dniowy liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

Informacja na temat opłat
Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis

Wniosek o zmianę wpisu

Informacja o warunkach lokalowych

Formularz o nadanie RSPO

Klauzula informacyjna

Wykaz kadry pedagogicznej