Jesteś tutaj

O nas

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach zapewnia obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, przedszkoli i klubu dziecięcego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice.

Cetrum prowadzi w całości zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych Gminy Proszowice.

Do zakresu działania Centrum należy:

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

b) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,

c) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,

e) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

f) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

g) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,

h) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,

i) prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego, na który skłąda się część Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,

2) w zakresie obsługi rachunkowej:

a) określenie zasad (polityki) rachunkowości,

b) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,

c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w układzie chronologicznym w sposób systematyczny,

d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

e) prowadzenie weidencji składników majątkowych;

3) obsługa prawna;

4) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

a) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników Centrum,

b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;

5) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego zleconych do prowadzenia Centrum, a w szczególności:

a) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

b) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi,

d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,

e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,

f) prowadzenie spraw dot. udzielani i rozliczania dotacji dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych placówek oświatowych,

g) prowadzenie spraw dot. rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami z których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Proszowice, zgodnie z art. 79a i art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty,

h) organizacja i obsługa finansowo-księgowa dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Proszowice,

i) organizacja i obsługa finansowo – księgowa dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowanego na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych,

j) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,

k) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego,

l) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,

m) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,

n) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

o) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,

p) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,

q) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,

r) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Proszowicach i zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,

s) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

t) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Proszowice i instytucjami w zakresie funkcjonowania oświaty i realizacji polityki oświatowej,

u) prowadzenie spraw dot. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny,

v) realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.